Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Dobra praksa«

1. Organizator

Organizator nagradnega natečaja je družba Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

S sodelovanjem v nagradnem natečaju prijavitelj potrjuje, da sprejema ta pravila in splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Ta pravila in pogoji natečaja bodo dostopni na spletnem naslovu www.dobra-praksa.si/prijave.

2. Namen

Dobra praksa je nagrada revije Medicina danes za najbolj inovativno prakso ali najboljšo iniciativo zdravstvenega tima. Medicina danes želi s to nagrado izpostaviti dobre prakse in inovativne pobude timov, ki delajo na področju zdravstva in pripomorejo k njegovemu izboljšanju, k višji kakovosti v sodelovanju in zdravljenju ter so v prid tako bolnikom kot zdravstvenemu osebju. Poleg tega je namen spodbuditi širšo debato ter zavedanje o pomenu inovativnih praks v zdravstvu.

S prijavo na natečaj se prijavitelj strinja, da ga podjetje Časnik Finance, d. o. o., v času trajanja natečaja in po koncu obvešča o inovativnih praksah in problematiki v zdravstvu.

3. Prijave

Prijave sprejemamo do 28. januarja 2019, zmagovalce bomo razglasili v februarju 2019.

Prijavo nam v tiskani obliki pošljete na naslov Časnik Finance, strokovna revija Medicina danes, ZA RAZPIS DOBRA PRAKSA 2018, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali skenirano na elektronski naslov medicina-danes@finance.si. Prijavi lahko priložite poljubne dodatne informacije in spremljevalno dokumentacijo. Za dodatna vprašanja in pojasnila smo na voljo na elektronskem naslovu: medicina-danes@finance.si.

4. Kdo se lahko prijavi

Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki in timi iz primarnega ali sekundarnega javnega ali zasebnega zdravstvenega sektorja ter z njimi povezane institucije in podjetja.

Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja ali partnerja natečaja ter njihovi ožji družinski člani.

Prijavitelj mora biti starejši od 18 let, omejitev glede državljanstva ni.

5. Ocenjevanje

Komisija bo kandidate ocenjevala na podlagi sledečih osmih meril:

 • razvijanje novih načinov dela,
 • uvajanje novih metod in tehnik,
 • razvoj novih orodij za organiziranje dela in za nadzor,
 • sodelovanje,
 • zagotavljanje kakovosti dela,
 • etična komponenta,
 • ekonomičnost,
 • dokumentiranje in posredovanje znanja.

Prispele prijave bo ocenjevala najmanj tričlanska komisija, med katerimi bodo medicinski strokovnjaki klinične prakse in predstavniki uredništva Medicine danes. Poimenski seznam članov komisije bomo zaradi zagotavljanja objektivnosti in neodvisnosti postopka ocenjevanja objavili na dan podelitve nagrade.

6. Nagrada

Zmagovalni zdravstveni tim ali posameznik bo prejel priznanje dobra praksa 2018 na slavnostni prireditvi revije Medicina danes. O vseh prijavljenih praksah in iniciativah bomo poročali v Medicini danes, zmagovalni tim ali posameznik pa bo predstavljen ekskluzivno, s čimer se prijavitelj strinja.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

Podelitev nagrade je dokončna in pritožba ni mogoča.

7. Obveščanje

V reviji in portalu Medicina danes ter spletnem mestu www.dobra-praksa.si bodo objavljeni povzetki prijavljenih inovativnih praks brez osebnih podatkov.

Časnik Finance bo podatke o prijaviteljih z namenom omogočanja primerljivosti praks na posameznih natečajih hranil tri leta po koncu natečaja. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo v skladu z veljavno zakonodajo.

8. Pravica organizatorja

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da prijavitelju sodelovanje v natečaju zavrne ali ga iz natečaja izključi.

Prijavitelj izgubi pravico do nagrade, če organizator gotovi, da:

 • prijavitelj ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
 • je prijavitelj kršil pravila in pogoje sodelovanja v natečaju,
 • prijavitelj ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na Spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno,
 • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko prijavitelj izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator ne odgovarja za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
 • vsakršne nezaželene posledice, ki bi jo prijavitelj utrpel kot posledico sodelovanja v natečaju.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradnega natečaja Časnik Finance, d. o. o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost prijaviteljev posameznega natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradnim natečajem, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Do osebnih podatkov, navedenih v prijavnih gradivih, ima dostop samo Časnik Finance d. o. o., ki jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene, kot je zapisano v teh pogojih, razen če s predpisi ni določeno drugače. Člani komisije, ki ocenjujejo prijave, imajo vpogled le v neosebne podatke (gradiva, oddana ob prijavi).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak prijavitelj možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več v politiki zasebnosti.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov (t. j. 3 leta po koncu natečaja) ali na podlagi zahtevka prijavitelja se podatki izbrišejo.

10. Končne določbe

Prijavitelj sodeluje v natečaju na lastno odgovornost.

V primeru posebnih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se natečaj lahko odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti prijavitelje. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani prijaviteljev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja.

O vseh spremembah nagradnega natečaja bo organizator prijavitelje sproti obveščal z objavami v reviji in na portalu Medicina danes ter spletni strani www.dobra-praksa.si.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov v zvezi z nagradnim natečajem naslovite na elektronski naslov: zasebnost@finance.si.

Vprašanja o dodatnih informacijah v zvezi z nagradnim natečajem naslovite na elektronski naslov: medicina-danes@finance.si.

Ljubljana, 29. 10. 2018